Page 17 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 17

Magnetické štítky a C-profily
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     MAGNETICKÉ ŠTÍTKY A C-PROFILY


     Magnetické štítky a C-profily patria do skupiny produktov, ktoré nájdu  etikiet. Široká ponuka produktov v tomto segmente zaručuje, že je
     uplatnenie hlavne v skladovom hospodárstve, obchodoch, kancelári- možné nájsť vhodné riešenie na takmer všetky typy v súčasnosti po-
     ách a pod. Označovanie tovarov magnetickými materiálmi znamená  užívaných regálov alebo skladovacích systémov. Magnetické štítky
     skutočnú racionalizáciu práce. Pri zmenách alebo premiestňovaní to- a C-profily je možné takisto využiť aj v kombinácii s ferroflexom a kovo-
     varu premiestnite jednoducho aj magnetické štítky a umiestnite ich  vými páskami, keď je potrebné najprv vytvoriť vhodný kovový podklad  MAGNETICKÉ
     na novom skladovacom mieste / regále. Tým ušetríte tvorbu nového  na aplikáciu štítkov (napr. v kanceláriách, obchodoch), ale je tak-isto  MATERIÁLY
     označenia a namáhavé odstraňovanie napr. nalepených papierových  možné využiť aj štandardné magnetické tabule.


     MAGNETICKÉ C-PROFILY


     Trvalo magnetický ohybný C-pro-
     fil so zasúvateľným štítkom z pa-                                     MAGNETICKÉ
     piera. Popisovanie rukou alebo                                      SYSTÉMY
     popisovacím prístrojom. Dodáva-                           Cena od:
     né narezané na štandardné roz-
     mery, alebo v pásoch s návinom                          0,11 €
     maximálne 50 m. Použitie ako
     menovka, hlavičková etiketa na
     plánovacích tabuliach, skladový                                     PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO
     štítok, skriňový štítok, atď.       Rozmery       Obj. č. - vyhotovenie     Rozmery       Obj. č. - vyhotovenie
        (mm)                       (mm)
              s papierovým  s papierovým štítkom        s papierovým  s papierovým štítkom
               štítkom   a priehľadnou fóliou         štítkom   a priehľadnou fóliou
       10 x 40    13.101      13.201      15 x 80    13.116      13.216       KOVOOBRÁBACIE
       15 x 40    13.102      13.202      20 x 80    13.117      13.217        STROJE EMCO
       20 x 40    13.103      13.203      25 x 80    13.118      13.218
       25 x 40    13.104      13.204      30 x 80    13.119      13.219
       30 x 40    13.105      13.205      40 x 80    13.120      13.220
       40 x 40    13.106      13.206      50 x 80    13.121      13.221
       50 x 40    13.107      13.207      10 x 100    13.122      13.222
       10 x 60    13.108      13.208      15 x 100    13.123      13.223
       15 x 60    13.109      13.209      20 x 100    13.124      13.224
       20 x 60    13.110      13.210      25 x 100    13.125      13.225
       25 x 60    13.111      13.211      30 x 100    13.126      13.226       STROJE  MAXION
       30 x 60    13.112      13.212      40 x 100    13.127      13.227
       40 x 60    13.113      13.213      50 x 100    13.128      13.228
       50 x 60    13.114      13.214      50 x 150    13.129      13.229
       10 x 80    13.115      13.215      50 x 120    13.130      13.230

                                               Cena od:        NÁSTROJE A NÁRADIE
                                          1,23 € / m             BDS


                  Magnetické C-profily v rolke
                     Šírka     Dĺžka            Obj. č.
                    (mm)       (m)
                                   C- profil  Papierový štítok Priehľadná fólia
                     10       50      13.301    13.301/1   13.301/2     NÁSTROJE A NÁRADIE
                     15       50      13.302    13.302/1   13.302/2
                     20       50      13.303    13.303/1   13.303/2      RUKO
                     25       50      13.304    13.304/1   13.304/2
                     30       50      13.305    13.305/1   13.305/2
                     40       50      13.306    13.306/1   13.306/2
                     50       50      13.307    13.307/1   13.307/2
                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        17        www.magnety.sk
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22