Page 22 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 22

Tvrdé ferity
  FLEXIBILNÉ  MAGNETY TVRDÉ FERITY

      Všeobecná charakteristika: vávajú si smer magnetizácie. Tým
      Feritové magnety obsahujú pri- sa dosahuje značné zlepšenie
      bližne 80% oxidu železa a 20%  remanencie. Feritové magnety sú
  MAGNETICKÉ  MATERIÁLY Keďže tieto suroviny sú k dis- bitie. Opracovanie sa najčastejšie
      karbonátu bária, alebo stroncia.
                   tvrdé, krehké a chúlostivé na roz-
      pozícii vo veľkých množstvách,
                   vykonáva brúsením za pomoci
      aj magnety z nich vyrobené sú
                   rezaním vodným lúčom. Feritové
      cenovo priaznivé. Výroba sa vy- diamantových nástrojov alebo
      konáva sintrovaním. Pri výrobe  magnety sú odolné proti vplyvom
      izotropných feritov sa využíva tzv.  počasia a neoxidujú. Nie sú citlivé
      suchá cesta, kým anizotropné fe- na odmagnetizovanie a za nor-
  MAGNETICKÉ  SYSTÉMY Izotropné magnety majú vo  permanentný magnetizmus. Sú
      rity sa vyrábajú mokrou cestou.
                   málnych podmienok si udržujú
                   odolné proti väčšine chemikálií
      všetkých smeroch rovnaké mag-
      netické hodnoty. Magnetizácia  a rozpúšťadiel. Drobnému odlu-
                   povaniu materiálu a trhlinkám sa
                   nedá vždy vyhnúť. Takéto opotre-
      prebieha vo všetkých smeroch.
                   benie však nemá žiadny vplyv na
      Energetická hustota je minimálna.
  PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO Anizotropné magnety sú lisova- magnetické hodnoty, funkciu a
                   prídržnú silu. Rozsah pracovných
                   teplôt je od -40°C do +250°C.
      né v magnetickom poli a zacho-       Magnetické vlastnosti
  KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO Materiál Remanencia  Normálna koercitivita  Vnútorná koercitivita Maximálny energetický  Maximálna

                                             produkt
                                  H (kA/m)
                        H (kA/m)
               B (mT)
                                                    pracovná
                                   CJ
                         CB
                R
                                                    teplota
                                            (BH)
                                               (kJ/m )
                                                3
                                             MAX
                                                     T (°C)
                                           6.5
                                      230
             200
                  220
                                                6.8
                                 220
                            140
        Izotrop  Min    Max    Min    Max    Min   Max    Min    Max    w 250
                       125
       Anizotrop  310    430    135    280    160    290   18.0   35.0   250
         Materiál  Teplotný koeficient a Teplotný koeficient b Hustota Odporúčané magne- Curie teplota
                                    3
  STROJE  MAXION        B (%/°C)    H (%/°C)     (g/cm )    tizačné pole    T (°C)
                  R
                          CI
                                                   c
                                          (kA/m)
         Izotrop      - 0.2      + 0.4      4.9       > 800      450
         Anizotrop     - 0.2      + 0.4      4.9       > 800      450
  NÁSTROJE A NÁRADIE  BDS
  NÁSTROJE A NÁRADIE  RUKO

  NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M. www.magnety.sk 22      Kontakt               032 2851 300
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27