Page 13 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 13

Magnetická guma
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     MAGNETICKÁ GUMA


     Magnetická guma je flexibilný  pásu 140 mm, pri jednostrannej
     anizotropný magnetický materiál  viacpólovej magnetizácii je to
     vyrobený z pružného gumového  440 mm. Prídržnú silu je možné
     materiálu a stroncium feritové- zvýšiť použitím tzv. protiváhy -
     ho prášku. Oproti magnetickej  priložením magneticky vodivej                    MAGNETICKÉ
     fólii má väčšiu pružnosť, lepšie  kovovej platne na nemagnetickú                    MATERIÁLY
     magnetické vlastnosti a vyššiu  stranu (jednostranná magnetizá-
     tepelnú odolnosť. Vyrába sa   cia) alebo na stranu s niektorým
     v dvoch vyhotoveniach - Flexo 150  magnetickým pólom (axiálna
     a Flexo 180. Magnetická guma  magnetizácia) - takýmto spôso-
     vyhovuje požiadavkám normy EN  bom je možne zvýšiť pridržnú silu
     71/3. Magnetickú gumu je mož- cca 2 až 3- násobne v závislosti
     né dodať magnetizovanú dvoma  na situácii. Magnetickú gumu je                      MAGNETICKÉ
     spôsobmi - jednostranne viacpó- možné opracovávať štandardným                       SYSTÉMY
     lovo alebo axiálne. Pri axiálnej  ručným náradím - rezať, vŕtať, vy-
     magnetizácii je maximalna širka  sekávať.
                                              Cena od:
     SPÔSOBY MAGNETIZÁCIE MAGNETICKEJ GUMY
                                              1,49 €          PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO      JEDNOSTRANNÁ VIACPÓLOVÁ    AXIÁLNA


     Magnetické vlastnosti

       Materiál   Remanencia   Normálna   Vnútorná   Maximálny   Maximálna pra- Hustota
              B (mT)   koercitivita koercitivita energetický produkt covná teplota (g/cm )   KOVOOBRÁBACIE
                                                    3
              R
                    H (kA/m)   H (kA/m)  (BxH) MAX (kJ/m ) T (°C)            STROJE EMCO
                                       3
                                            W
                     CB
                            CI
       Flexo 150   245      > 158     > 200      11       100      3.7
       Flexo 180   265      > 165     > 212      13       100      3.7
        Materiál   Teplotný koeficient Teplotný koeficient  Hustota Odporúčané   Curie teplota
                B  (%/°C)   H (%/°C)     (g/cm )   magnetizačné pole   (°C)
                                   3
                R
                        CJ
                                         (kA/m)
        Flexo 150     -0.2       -        3.7       -        -        STROJE  MAXION
        Flexo 180
        Obj. č.   Rozmery (mm)    Obj. č.   Rozmery (mm)     Obj. č.   Rozmery (mm)
        19.001    200x20x1.5     19.017     300x20x7      19.035     1000x25x5
        19.002    200x20x2      19.018     300x20x8      19.036     1000x25x6     NÁSTROJE A NÁRADIE
        19.003    200x20x3      19.021     500x20x1.5     19.037     1000x25x7
        19.004    200x20x4      19.022     500x20x2      19.038     1000x25x8
        19.005    200x20x5      19.023     500x20x3      19.000    1040x440x1.5     BDS
        19.006    200x20x6      19.024     500x20x4      19.020    1040x440x2.0
        19.007    200x20x7      19.025     500x20x5      19.030    1040x440x3.0
        19.008    200x20x8      19.026     500x20x6      19.040    1040x440x4.0
        19.011    300x20x1.5     19.027     500x20x7      19.050    1040x440x5.0
        19.012    300x20x2      19.028     500x20x8      19.060    1040x440x6.0    NÁSTROJE A NÁRADIE
        19.013    300x20x3      19.031    1000x25x1.5     19.070    1040x440x7.0
        19.014    300x20x4      19.032     1000x25x2     19.080    1040x440x8.0     RUKO
        19.015    300x20x5      19.033     1000x25x3
        19.016    300x20x6      19.034     1000x25x4                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        13        www.magnety.sk
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18