Page 25 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 25

Neodymy
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     NEODYMY


     Všeobecná charakteristika: Vyrábajú sa lisovaním v magne-
     Neodymové (NdFeB) magnety sú  tickom poli a následným speka-
     v súčasnosti najsilnejším typom  ním. Pri vysokej vlhkosti vzduchu
     magnetov s vynikajúcimi magne- oxidujú a preto sa v záverečnej
     tickými vlastnosťami, ako je re- fáze výroby povlakujú ochran-                  MAGNETICKÉ
     manencia a energetická hustota.  nou vrstvou - najčastejšie zinkom                     MATERIÁLY
     Patria do skupiny magnetov na  alebo niklom. Preto sú vzhľadovo
     báze vzácnych zemín (lantanoi- veľmi pekné, lesklé a hladké. Ďal-
     dy). Ich hlavnou zložkou je žele- šie možnosti povrchových úprav
     zo s prímesami neodymu (Nd)  sú napríklad pozlátenie, chró-
     a bóru (B). Ďalšími prvkami, ktoré  movanie, epoxidácia, pasivácia
     sa pridávajú do finálnej zliatiny sú  a najnovšia technológia je povla-
     hlavne kobalt (Co), dysprózium  kovanie hliníkom. Neodymové                     MAGNETICKÉ
     (Dy) - tieto zložky slúžia na vy- magnety sú dodávané najčastej-                   SYSTÉMY
     lepšenie magnetických vlastností  šie v anizotropnom vyhotove-
     (remanencia, koercitívna sila)   ní. Prevádzková teplota je max.
     a teplotnej odolnosti (maximál- +80°C až +240°C podľa triedy
     na pracovná teplota) magnetov.  materiálu.
                                                          PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO     Magnetické vlastnosti
      Materiál   Remanencia    Normálna koercitivita Vnútorná koercitivita Maximálny energetický  Maximálna
              B (mT)      H (kA/m)      H (kA/m)      produkt    pracovná
              R         CB         CI
                                          (BxH)  (kJ/m ) teplota*
                                               3
                                            MAX
                                                   T (°C)
            Min    Typ    Min    Typ    Min    Typ    Min    Typ   W
       N30    1080   1130   >= 796  >= 812  >= 1353  >= 2785   223    247   80 – 240    KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
       N33    1130   1170   >= 812  >= 836  >= 1353  >= 2785   247    271   80 – 240
       N35    1170   1220   >= 868  >= 876  >= 955  >= 2388   263    287   80 – 200
       N38    1220   1250     >= 899     >= 955  >= 1990   287    310   80 – 180
       N40    1250   1280   >= 907  >= 939  >= 955  >= 1592   302    326   80 – 180
       N42    1280   1320   >= 915  >= 987  >= 955  >= 1592   318    342   80 – 150
       N45    1320   1380   >= 923  >= 955  >= 955  >= 1592   342    366   80 – 150
       N48    1380   1420   >= 923  >= 1027  >= 955  >= 1353   366    390   80 – 120
       N50    1400   1450   >= 796  >= 1033  >= 796  >= 1033   382    406   60 – 100
       N52    1430   1480     >= 796       >= 876     398    422    60      STROJE  MAXION
       N54    1450   1510     >= 939       >= 875     405    437    60

     * Maximálna pracovná teplota je rozlišovaná ďalším písmenovým kódom pridaným za kód kvality materiálu (napr. N35EH = 200°C). Zvyšovanie maximálnej pracovnej teploty má za
     následok postupné znižovanie dosiahnuteľnej kvality materiálu:
     bez kódu - TW <= 80°C (pre N52 max. 60°C)
     M - TW <= 100°C
     H - TW <= 120°C                                              NÁSTROJE A NÁRADIE
     SH - TW <= 150°C
     UH - TW <= 180°C                                               BDS
     EH - TW <= 200°C
     AH - TW <= 240°C
                                                          NÁSTROJE A NÁRADIE

       Materiál  Teplotný koeficient a Teplotný koeficient b Hustota Odporúčané magnetizačné pole  Curie teplota
              B (%/°C)    H (%/°C)   (g/cm )      (kA/m)        T (°C)
                                3
               R        CI                          C
       N30 - N54    - 0.12      - 0.6     7.5       2400        310 - 340      RUKO


                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        25        www.magnety.sk
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30