Page 31 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 31

SmCo
                                                          FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     SmCo


     Všeobecná charakteristika: magnety menšie, ako sú feritové
     Samarium-kobaltové (SmCo) mag-  alebo AlNiCo magnety. Sú dodá-
     nety sú druhým najsilnejším ty- vané iba v anizotropnom vyhoto-
     pom permanentných magnetov  vení. Magnetizované sú výlučne
     po neodymoch. Patria takisto   v jednom smere. Tieto magne-                   MAGNETICKÉ
     k magnetickým vzácnym zemi- ty sú veľmi odolné proti pôso-                     MATERIÁLY
     nám (lantanoidy). Hlavnú zložku  beniu demagnetizačného po-
     tvoria samarium (Sm) a kobalt  ľa. Nevýhodou SmCo magne-
     (Co). Tieto dve hlavné zložky  tov je vysoký obsah kobaltu, čo
     môžu byť v pomere 1:5 (SmCo5)  značne predražuje konečnú cenu
     alebo 2:17 (Sm2Co17). Pomer  magnetu. Preto sa využívajú hlav-
     týchto dvoch zložiek potom urču- ne v aplikáciách, kde je potreb-
     je ich výsledné magnetické vlast- né nasadiť miniatúrny magnet                    MAGNETICKÉ
     nosti a maximálnu pracovnú tep- s vysokou energiou a zároveň je                      SYSTÉMY
     lotu. Výroba pozostáva z lisovania  v tom prostredí vysoká teplota.
     v magnetickom poli a následného  Prevádzková teplota je do +250°C
     spekania. SmCo je krehký a tvrdý  (SmCo5) a +300°C (Sm2Co17).
     materiál s vysokým energetickým  Nie sú odolné proti anorganickým
                                                          PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO
     produktom. Preto môžu byť SmCo  kyselinám a rozpúšťadlám.


     Magnetické vlastnosti

        Materiál    Remanencia  Normálna koercitivita Vnútorná koercitivita Maximálny energetický  Maximálna
                B (mT)    H (kA/m)    H (kA/m)      produkt     pracovná
                 R       CB        CI
                                         (BxH)  (kJ/m )  teplota*
                                              3
                                           MAX
                                                   TW (°C)
               Min  Typ   Min   Typ   Min   Typ   Min    Typ
             YX-16 810 850   620   660   1194  1830   110    127    250      KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
             YX-18 850 900   660   700   1194  1830   127    143    250
      SmCo5    YX-20 900 940   680   725   1194  1830   150    167    250
             YX-22 920 960   710   750   1194  1830   160    175    250
             YX-24 960 1000  730   770   1194  1830   175    190    250
            YXG-24 950 1020  700   750    >= 1433    175    191    300
            YXG-26 1020 1050  750   780    >= 1433    191    207    300
      Sm2Co17
            YXG-28 1030 1080  756   796    >= 1433    207    220    300
            YXG-30 1080 1100  788   835    >= 1433    220    240    300
                                                          STROJE  MAXION        Materiál  Teplotný koeficient a Teplotný koeficient b Hustota Odporúčané magnetizačné  Curie teplota
                                                          NÁSTROJE A NÁRADIE  BDS
                B (%/°C)    H (%/°C)    (g/cm )     pole (kA/m)     T (°C)
                                  3
                R        CI                         C
        SmCo5      - 0.05      - 0.3      8.1       2000        750
        Sm2Co17     - 0.03      - 0.2      8.3       4000        800
                                                          NÁSTROJE A NÁRADIE  RUKO

                                                          NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M.


        032 2851 300            Kontakt        31        www.magnety.sk
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36