Page 2 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 2

Príbeh SELOSu sa začal v roku 1991. V tomto  Dôležitým krokom v živote firmy bolo zave-
      období sa naša spoločnosť primárne venova- denie manažérskeho systému kvality. Súlad
      la výrobe, inštaláciám a opravám elektrických  firemných procesov ocenila nezávislá certifi-
      strojov a prístrojov. Zakladateľom bol Ján  kačná autorita vydaním certifikátov ISO 9001,
      Lipták, ktorý založil firmu na základe svojich  ISO 14001 a OH SAS 18001.
      dlhoročných odborných skúseností a znalos-               Počet zamestnancov 18+
      tí elektromechanika. Portfólio služieb sme  Prelomovým projektom v oblasti SERVISU,
      v krátkom čase doplnili o elektroinštalácie   ktorý nás posunul do segmentu priemyselnej  2018
      a následne tiež o servis kovoobrábacích  automatizácie, bola stavba dvoch jednoúče- výstavba nového moderného skladu
      a tvárniacich strojov.      lových sústružníckych liniek na obrábanie
                       ložísk. Projekt bol realizovaný dvojfázovo  2016
      Prvých zákazníkov sme získali v segmente vý- v rokoch 2010 a 2012. Výsledkom bola kom- rozšírenie areálu firmy v Trenčíne
      robných strojárskych podnikov. Boli to väčši- pletná výstavba nových liniek s implemen-
      nou menšie a stredne veľké firmy, predovšet- táciou dopravníkov na vstupný a výstupný  2013
      kým z trenčianskeho regiónu.   materiál, automatizáciou pri nakladaní/vy- vybudovanie magnetického laboratória
                       kladaní tovaru a automatickým centrálnym
      O sedem rokov neskôr, v roku 1999, sme  riadiacim systémom.    2012
      názov spoločnosti rozšírili o značku SELOS             výstavba nových sústružníckych liniek
      (Servis ELektro Obrábacích Strojov) a našou  V roku 2011 prišlo k expanzii firmy v divízii
      strategickou prioritou sa stal strojársky prie- STROJOV, ktorá zrealizovala dve veľké frézova- 2011
      mysel.              cie centrá EMKO pre päťosé obrábanie.  začiatok výroby flexibilných magnetov
      V roku 2001 vznikla divízia MAGNETY, stali  Významnou udalosťou v oblasti MAGNETOV  2008
      sme sa výhradným zástupcom spoločnos- (2013) bolo spustenie vlastnej výroby flexi- certifikácia ISO 9001, 14001, 18001
      ti Tecnomagnete pre Slovenskú republiku.  bilných magnetov a obstaranie špeciálneho
      O niekoľko mesiacov neskôr sme po prvýkrát  laboratórneho prístroja Hysterezisgraf. Ten- 2006
      vystavovali na veľtrhu MSV Nitra a do spoloč- to prístroj nám ako jedinej komerčnej firme  vznik SELOS Brno CZ
      nosti prišiel a nový vietor priniesol syn zakla- v regióne Strednej Európy umožňuje merať
      dateľa Kamil (2002).       a testovať vlastnosti permanentných magne- 2004
                       tov a tým garantovať zákazníkom zadefinova-  zmena na SELOS s.r.o.
      Ďalším významným míľnikom bol rok 2003.  né parametre.
      Založili sem divíziu STROJE a získali obchod-              2003
      né zastúpenie pre SR od svetového výrobcu  V súčasnosti exportujeme svoje produkty do  vznik divízie STROJE
      magnetických separátorov Bakker Magnetics.  štátov ako Nemecko, Portugalsko, Čína, India,
                       Mexiko či Austrália a mnoho ďalších. Máme  2001
      Transformovali sme sa na spoločnosť SELOS  18 zamestnancov a ďalej sa rozrastáme. Na- vznik divízie MAGNETY
      s.r.o. (2004), aktivity sme nasmerovali na za- šou ambíciou je upevňovať pozíciu firmy na
      hraničné trhy a otvorili dcérsku spoločnosť  trhu a rozširovať sortiment vlastných produk- 1991
      SELOS Magnetics v Českej republike.  tov tak, aby sme čo najlepšie vyhoveli potre- založenie spoločnosti
                       bám zákazníkov.


      www.selos.sk           2
   1   2   3   4   5   6   7