KVALITA

DM 01: POLITIKA ISRPOLITIKA KVALITY

Strategickým záměrem společnosti SELOS, s.r.o. Je poskytování takové šířky a kvality na sebe navzájem navazujících produktů v oblasti průmyslu, které zajistí trvalé a opakující se obchodní vztahy se zákazníkem.

Politika integrovaného systému řízení vychází z chápání souvislostí mezi plněním požadavků zákazníků a vlivu s tím spojených činností na životní prostředí. Management společnosti plánuje a realizuje svůj rozvoj s ohledem na minimalizaci nepříznivých vlivů své činnosti na životní prostředí.

Pro splnění tohoto záměru se zavazujeme:

 1. Trvalo zajišťovat a zvyšovat spokojenost zákazníků
 2. Trvale zlepšovat efektivnost manažerského systému kvality

K tomu se přijímají následující zásady:

 • zvyšovat kvalifikaci a zajišťovat odborný růst zaměstnanců zjišťováním jejich potřeb
 • vytvářet vzájemné výhodné vztahy s dodavateli založené na důvěře, korektnosti, vysoké
  kvalitě poskytovaných produktů
 • posilovat postavení společnosti na průmyslovém trhu etickými prostředky
 • vytvářet vhodnou infrastrukturu a pracovní prostředí pro zaměstnance a zákazníky

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Při uvědomování si narůstajících problémů se životním prostředím se společnost SELOS, s.r.o. rozhodla vyhradit potřebné zdroje a vynaložit úsilí na prevenci znečištění životního prostředí.

K dosažení účinnosti rozvážného environmentálního chování společnosti s respektováním legislativních požadavků a požadavky normy ČSN EN ISO 14001: 2005 se zavazujeme k následujícímu:

 1. Prevence znečišťování životního prostředí ve všech sférách činnosti naší společnosti.
 2. Neustálé zlepšování systému environmentálního managementu
 3. Dodržování příslušných právních a jiných požadavků

K dosažení těchto požadavků se zaměříme na:

 • monitoring vznikajících ekologických aspektů
 • hospodárné nakládání s kovovými odpady
 • osvětu mezi zaměstnanci za účelem pravidelného rozvíjení environmentálního povědomí

POLITIKA BOZP

Neodmyslitelnou součástí kvalitního pracovního procesu ve všech činnostech prováděných ve společnosti SELOS, s.r.o. Je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Dohled nad BOZP společnost chápe jako rovnocennou a nedílnou součást plánování a plnění pracovních procesů. Proto se zavazujeme:

 1. Zajistit trvale se zlepšující výkon BOZP v souladu s potřebami společnosti
 2. Dodržovat příslušné legislativní a jiné požadavky

K dosažení těchto požadavků se zaměříme na:

 • osvětu mezi zaměstnanci za účelem protiúrazové prevence
 • trvalé snižování rizik, ohrožení a nebezpečí
 • zainteresování všech zaměstnanců na komunikaci při vyhledávání a zavádění nových pracovních postupů

V Trenčíně dne 1.5.2013, Ing. Kamil Lipták, jednatel

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK

  OZVĚTE SE NÁM

  Vinohradská 1114/76
  618 00 Brno